Přehled nabízených právních služeb

Občanské právo ​

 • sepisování a kontrola smluv 
 • zastupování před soudy a správními orgány
 • komplexní služby při převodech nemovitostí a zřizování věcných práv k nemovitostem, včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • právní poradenství ve věcech dědického práva, zastupování v dědickém řízení
 

Obchodní právo

 • komplexní služby při založení obchodních společností, včetně veškerých změn obchodních společností 
 • příprava a vyjednávání obchodněprávních smluv, včetně komplexního poradenství ve vztahu k efektivnímu a bezpečnému nastavení obchodní činnosti
 • příprava dokumentů k financování obchodních transakcí (úvěrové smlouvy, smlouvy o zápůjčce, zástavní smlouvy atd.)
 • příprava vzorových smluv
 • sepis všeobecných obchodních podmínek
 • převody obchodních podílů, převody akcií

Právo nemovitostí

 • sepis kupních, darovacích a směnných smluv
 • návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • věcná břemena a služebnosti
 • advokátní úschovy finančních prostředků

Trestní právo a přestupky

 • obhajoba v trestních řízeních
 • zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároku na náhradu škody
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování v přestupkovém řízení

Pohledávky

 • poradenství k uplatnění pohledávky, návrh nejefektivnějšího postupu vymáhání pohledávky
 • vymáhání pohledávek v rámci soudního řízení, exekučního řízení a insolvenčního řízení

Insolvence a oddlužení

 • sepis insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení
 • poradenství při oddlužení, zastoupení v řízení před soudem o povolení oddlužení

Rodinné právo ​

 • rozvody manželství
 • spory o péči a výživu dětí
 • předběžná opatření v rodinných věcech
 • vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

 • konzultace a poradenství v oblasti pracovního práva
 • sepisování pracovních smluv a ostatních pracovněprávních dokumentů
 • právní poradenství při skončení pracovního poměru

Náhrada škody

 • poradenství v souvislosti s vymáháním náhrady způsobené újmy
 • uplatnění náhrady škody před soudem

Zdravotnické právo

 • zastupování účastníků ve sporech o náhradu škody uplatňovanou pacienty proti zdravotnickým zařízením z důvodu nesprávně provedeného lékařského zákroku
 • zastupování ve sporech se zdravotními pojišťovnami o úhradu zdravotní péče
 • komplexní poradenství při uzavírání smluv mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami

Sportovní právo

 • poradenství ohledně fungování, působnosti a struktury sportovních asociací a klubů, včetně přípravy a revize vnitřních předpisů
 • komplexní poradenství pro sportovce při uzavírání smluv
 • zastupování sportovců při disciplinárních řízeních před vnitrostátními i mezinárodními orgány
 • právní poradenství ve vztahu k antidopingovým předpisům včetně zastupování sportovců v řízeních pro podezření z dopingu

Advokátní úschova peněz

 • advokátní úschovy pro zajištění bezpečných obchodních transakcí a převodů nemovitostí

Odměna

Primárním způsobem určení odměny za poskytnuté právní služby je vždy dohoda mezi advokátem a klientem. Existuje několik způsobů určení odměny.

Jednorázová smluvní odměna

Jednorázová smluvní odměna je dohodnuta s klientem pevnou částkou za předem definovaný rozsah právní služby. Tento druh odměny je sjednáván například v případě jednorázových konzultací, sepisu smluv atd. 

Hodinová odměna 

Hodinová odměna je výše odměny advokáta, obvykle je sjednána s ohledem na složitost a charakter projednávané věci. Výsledná odměna tedy závisí na časové náročnosti daného případu.

Paušální odměna

Paušální odměna je klientem hrazena v dohodnuté výši vždy za určité časové období. Tento druh odměny je vhodný například při poskytování právních služeb podnikatelským subjektům, které služeb advokáta využívají pravidelně v určitém a předem sjednaném rozsahu.

Podílová odměna

Podílová odměna se stanovuje procentní sazbou z hodnoty předmětu sporu nebo i jednorázovou částkou, na kterou advokátovi vzniká nárok za předem definovaný výsledek ve smlouvě uzavřené mezi advokátem a klientem. 

Není-li výše odměny mezi advokátem a klientem ujednána, náleží advokátovi odměna dle advokátního tarifu. Nad rámec dohodnuté odměny má advokát v souvislosti s poskytnutím právní služby právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění novel, pokud nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě o jiné výši těchto náhrad.

Jan Urban | Advokát | 2020